http://archiwum.zycieczestochowy.pl/gfx/cam/cam1.jpg
http://archiwum.zycieczestochowy.pl/gfx/photos/banner_996/GJ_formaty_zycieczestochow_1000x70.png
Regulamin

Regulamin Festiwal Piwa i Zlot Food Trucków

 

 

1. Informacje ogólne
1. Data i miejsce: 8/9/10 września 2017r. Częstochowa, Al. III NMP
2. Organizator Targów: Firma BTG,Teresa Szajer wydawca Życia Częstochowy i Powiatu

Wystawca: podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna, która zarezerwowała powierzchnię wystawienniczą na targach zgodnie z zasadami

określonymi w § 3 Regulaminie Festiwalu


§ 2.Warunki zgłoszenia udziału w targach:

1. Warunkiem uczestnictwa w targach jest:

- odpłatne zarezerwowanie powierzchni wystawienniczej poprzez złożenie ważnej Karty Zgłoszenia

lub podpisanie umowy lub zlecenia.

- podpisanie Karty Zgłoszeniowej, umowy lub zlecenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 


2. Za ważną uznaje się tylko tę Kartę Zgłoszeniową lub zlecenie, która jest wypełniona i podpisana przez Wystawcę

 

§ 3.Realizacja zlecenia
1. Organizator realizuje zlecenie, to znaczy dokonuje rezerwacji powierzchni wystawienniczej na targach

oraz dostarcza dodatkowe wyposażenie, na podstawie Karty Zgłoszenia lub zamówienia - umowy złożonej przez Wystawcę.


2. O lokalizacji stoiska decydują:
a) termin rezerwacji powierzchni wystawienniczej
b) dokonanie ustalonych odpłatności
c) warunki organizacyjno-techniczne.


3. Anulowanie zlecenia Wystawca dokonuje na 14dni przed pierwszym dniem rozpoczęcia targów
w formie pisemnej.

4. Anulowanie zlecenia w terminie krótszym niż 14 dni przed pierwszym dniem targów odbywa się

wyłącznie na warunkach określonych przez Organizatora.

5. Wystawca, bez względu na sposób wykorzystania lub niewykorzystania dokonanego zlecenia

oraz zamówionego dodatkowego wyposażenia dokonuje pełnej odpłatności ustalonej w Karcie Zgłoszenia,

zleceniu/umowie przed datą rozpoczęcia Festiwalu Piwa i Zlotu Food Trucków.

6. W razie odwołania festiwalu Organizator powiadamia o tym fakcie Wystawcę na 7 dni

przed targami i zwraca Wystawcy dokonane przez niego ewentualne opłaty.

7. Jeżeli targi nie odbędą się z powodów niezależnych od Organizatora

- siła wyższa (np. kataklizmy, działania terrorystyczne, zerwanie umowy przez zleceniodawcą)

umowa-zlecenie przestaje obowiązywać bez wzajemnych roszczeń.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska oraz jego kształtu, jeżeli względy organizacyjno -techniczne

uniemożliwiają realizację życzeń Wystawcy.


§ 4.Eksploatacja powierzchni wystawienniczej.
1. Zagospodarowanie powierzchni wystawienniczej przez Wystawców odbywa się w
terminach ustalonych przez Organizatora.


2. Inne terminy zagospodarowania powierzchni wystawienniczej niż oficjalnie podane
Wystawca ustala z Komisarzem Targów.


5. Wystawca zobowiązuje się do zapłacenia za wszelkie szkody powstałe z jego winy lub winy

jego pracowników czy firm i osób działających na jego zlecenie.


6. Likwidacja ekspozycji wystawienniczej odbywa się w dniu zakończenia Festiwalu.


7. Przedłużenie czasu likwidacji stoiska lub jego zmianę Wystawca uzgadnia z Organizatorem.

 

 

§5. Informacje techniczne.

1. Wszystkie rozmiary namiotów, stoisk muszą być uzgodnione z organizatorem.

 

2.Stoiska większe niż uzgodnione i opisane na karcie zgłoszeniowej lub zleceniu muszą być zgłoszone najpóźniej

na dwa dni przed terminem Targów oraz dokonanie dopłaty na Targach za dodatkową powierzchnię .

 

3. Mocowanie eksponatów, namiotów jest możliwe tylko metodą akceptowaną

przez Organizatora.


5. Wystawca na bieżąco pokrywa koszty zniszczenia nawierzchni , zaśmiecenia terenów wokół

swojego stoiska oraz uszkodzenia urządzeń lub przedmiotów na Targach.

Stawka za zaśmiecanie wynosi 300zł dziennie. Stawka za zniszczone urządzenia według

wartości rynkowej.

 


6. Wystawca nie może mieć zastrzeżeń do jakości i sposobu zagospodarowania stoisk

przez innych Wystawców.

§ 6.Bezpieczeństwo, zabezpieczenia i przepisy p-poż.


1. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania wydawanych przez służby organizatora

poleceń w zakresie ochrony, p-poż i innych mających wpływ na prawidłowość i bezpieczeństwo Festiwalu.


2. Organizator zabezpiecza wyłącznie teren Festiwalu, a nie poszczególne stoiska.


3. Dozór indywidualny stoisk jest możliwy po dokonaniu uzgodnień z Organizatorem.


4. Organizator za dodatkową opłatą dokonuje przechowania eksponatów w swoich magazynach,

w zależności od możliwości.


5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zaistniałe wypadki, uszkodzenia, zaginięcia

rzeczy i eksponatów znajdujących się na stoiskach i terenach otwartych, spowodowane

przez publiczność, personel targowy czy Wystawcę.


6. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p-poż obowiązujących

na terenach targowych, a w szczególności:
- zakazu wykonywania wszelkich prac związanych z instalacją elektryczną należącą do Organizatora
- zakazu palenia tytoniu na stoiskach i poza wyznaczonymi do tego miejscami.


7. Zobowiązuje się Wystawcę do natychmiastowego zgłoszenia Organizatorowi wszelkich

dostrzeżonych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi i mienia.


8. W razie większego poboru energii elektrycznej przez Wystawcę niż wynika to ze zgłoszenia,

Organizator ma prawo do wyłączenia prądu, ze względów bezpieczeństwa.


9. Przejścia pomiędzy powierzchniami wystawienniczymi - (stoiskami) przez cały czas trwania Festiwalu

oraz w czasie montażu i demontażu muszą pozostawać nie zablokowane.


10. Wystawca prowadzi działalność reklamową i handlową w obrębie własnego stoiska

w taki sposób by nie zakłócać działalności innym Wystawcom.


11. Wystawca zobowiązuje się nie blokować swoimi samochodami dróg dojazdowych

o terenów targowych, dróg wewnętrznych, wejść i wyjść.

§ 7. Udostępnienie targów wystawcom i publiczności.
1. Tereny targowe udostępniane są publiczności w dniach targowych


§ 8. Wydawnictwa reklamowe, prasa, kolportaż.
1. Targi są obsługiwane tylko przez dziennik lokalny „Życie Częstochowy i Powiatu” .

2. Kolportaż wydawnictw i ulotek reklamowych dotyczących firm i osób nie biorących udziału w Targach jest zabroniony.
3. Kolportaż wydawnictw i ulotek reklamowych Wystawca prowadzi we własnym zakresie.

 

§ 9. Postanowienia końcowe.
1.Wszelkie sprawy dotyczące organizacji targów i realizacji zleceń nie ujęte w Karcie Zgłoszenia,

zleceniu lub umowie lub w Regulaminie Targów, należy uzgadniać bezpośrednio z Organizatorem. Biuro Targów: .

Komisarz Targów Teresa Szajer 792 620 051

2. Wszelkie reklamacje Wystawców należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora w terminie

2 dni od daty zakończenia Targów.

Adres:

Firma BTG

42-280 Częstochowa , ulica Drzewna 48

 

3. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4.Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.


REGULAMIN KONKURSU - Wyjątkowy Prezent POSTANOWIENIA OGÓLNE 
REGULAMIN KONKURSU OGÓLNY

dotyczy: konkursów ,eventów i innych organizowanych przez Życie
Częstochowy imprez.

*Postanowienia ogólne*

1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa
w konkursie organizowanym przez wydawce Życia Częstochowy i powiatu
firmę B.T.G Teresa Szajer. (dalej "Konkurs").
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201,
poz.1540 z póź. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200
Częstochowa , Al.N.M.P 51*.
*

*Komisja*

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym
samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję
konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej
wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem
powołania Komisji Konkursowej.

*Zasady uczestnictwa w Konkursie*

Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna spełnić
wszystkie warunki zawarte w szczegółowym regulaminie danego konkursu .

Jeżeli nie ma szczegółowego regulaminu to obowiązuje regulamin ogólny.

*Nagrody*

1. Nagrody ,które są w Konkursie należy wpisać do regulaminu.
2. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie
przekracza 760 zł.

zgodnie z aneksem Nr 1.

*Zasady przyznawania nagród*

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy przyślą do dnia określonego w
regulaminu (decyduje data stempla pocztowego) kupony konkursowe Komisja
Konkursowa wybierze Laureatów którzy spełniają wszystkie warunki
regulaminu : -

Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników
Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów
nastąpi poprzez :

*

podanie informacji (lista Laureatów) na stronie
www.zycieczestochowy.pl, Facebooku lub w gazecie Życie Częstochowy i
powiatu. lub

telefonicznie w dniu losowania nagród

*Wydanie Nagród*

1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:

- pocztową przesyłką poleconą (Poczta Polska) za potwierdzeniem odbioru
na adres wskazany przez każdego z Laureatów w kuponie konkursowym.
Wysyłka zostanie zrealizowana w ciągu 7 dni roboczych od momentu
ogłoszenia Laureatów w dzienniku

-osobiście w redakcji Życia Częstochowy i powiatu , 42-200 Częstochowa,
Al.N.M.P 51 lub w siedzibie sponsora.

2.

W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym
terminie siedmiu dni , dana Nagroda przepada i pozostanie w
dyspozycji Organizatora.

3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa podatkowego.

*Dane osobowe*

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach
niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu
wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do
nich i ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i
wyłącznie do zrealizowania konkursu.
5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.
*Postępowanie reklamacyjne*

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na
piśmie, na adres Organizatora - Życie Częstochowy i Powiatu , 42-200
Częstochowa, Al.N.M.P 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z
opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem
imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu
terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na
podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia
Konkursu..
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem
poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

*Postanowienia Końcowe*

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora
www.zycieczestochowy.pl
2. Kupon konkursowy zamieszczony w gazecie Życie Częstochowy i Powiatu
2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu
rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.

4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu, sposób wyłaniania zwycięzców oraz przekazania nagród. 
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
 (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póź. zm). 
3. Organizatorem Konkursu jest "Życie Częstochowy" – działając za zgodą i wiedzą właściciela firmy Wyjątkowy Prezent. 
4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 30 czerwca do 11 lipca. 
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem Facebook, 
ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. 
6. Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu staje się jego uczestnikiem 
 i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu. 
7. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna („Uczestnik”), zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
która jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności 
prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub 
przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. 
8. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów 
 w celu realizacji Konkursu w tym publikację swoich danych na fanpage’u. 
9. Każdy Uczestnik może w Konkursie używać tylko jednego konta w serwisie Facebook. Zakładanie fikcyjnych kont, 
złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszanie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, upoważnia Organizatora do wyłączenia
 Uczestnika z Konkursu i powoduje utratę prawa do nagrody. 
10. Aby mieć szansę na wygranie nagrody, należy odpowiedzieć na pytanie: który prezent chciałbyś wygrać i dlaczego? 
11 Spośród wszystkich biorących udział w Konkursie, komisja konkursowa wyłoni zwycięzców. 
12. Zwycięzcy otrzymają nagrody (Dla Niego - Poszalej w Symulatorze Wyścigowym, Dla Niej - Masaż Relaksacyjny, Degustacja Win – 
Warsztaty z Sommelierem). 
13. W sumie w konkursie wygrywają trzy osoby. 
14. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktualnymi przepisami prawa podatkowego. 
Jednostkowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł. 
15. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
z dnia 26 lipca 1991 roku. 
16. Wyniki konkursu zostaną podane do 7 dni po zakończeniu konkursu. 
17. Z udziału w konkursie zostaną wykluczone odpowiedzi, które nie są związane z tematem konkursu, są obraźliwe, zawierają w sobie mowę nienawiści. 
18 Zwycięzcy zobowiązani są do podania danych niezbędnych do wydania nagrody,
 takich jak imię i nazwisko oraz adres do korespondencji (ulica, numer domu i mieszkania - jeżeli jest, kod pocztowy, miasto, numer telefonu kontaktowego) 
w terminie 7 dni od opublikowania wyników konkursu. 
19. Nagrody rzeczowe w Konkursie nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny. 
20. Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.

REGULAMIN KONKURSU – Do wygrania bilet do filharmonii Czestochowa – Teatr Narodowy Opery i Balet z Odessy
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") okreœla warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą bilet: Teatr Narodowy Opery i Balet z Odessy
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póŸ. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200 Częstochowa , Al.NMP 51
4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej "Uczestnik") staje siê jego uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
6. Uczestnikiem Konkursu, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny pracowników Życia Częstochowy i Powiatu oraz współorganizatora konkursu firma Agencja Brussa
8. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

Komisja
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powo³ła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.

Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna:
- wpisać w komentarzu odpowiednie hasło podane przez organizatora.
- polubic Fan page organizatora i współorganizatora konkursu.
- mogą udostęnic konkurs na swojej tablicy Facebooka.
Serwis Facebook nie jest organizatorem konkursu ani takze nie jest z nim związany.


Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są :
biletyna: Teatr Narodowy Opery i Balet z Odessy
2. Wartość nagrody wynosi: 90 x 2 = 180 zł
3. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł.


Zasady przyznawania nagród

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy wezmą udział w konkursie Komisja Konkursowa wybierze Laureatów którzy spełniają wszystkie warunki regulaminu : wyniki zostaną podane w dniu 17.03.2017 na fanpage Życia Częstochowy i Powiatu.
 Nie ma znaczenia kolejnosć zgłoszeñ.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi poprzez 
podanie informacji na fanpage Życia Czêstochowy i Powiatu.

Wydanie Nagród

1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:
   -osobiœcie w redakcji Życia Czêstochowy i powiatu , 42-200 CzĘstochowa, Al.NMP 51
2.W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym terminie, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane bêdą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególnoœci w celu wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do zrealizowania konkursu.
5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.

Postêpowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora - Życie Czêstochowy i Powiatu , 42-200 Czêstochowa, ANMP 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia Konkursu..
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

Postanowienia Koñcowe

1. Regulamin Konkursu dostêpny jest w biurze Organizatora www.zycieczestochowy.pl
2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane bêdą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje siê przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
   4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
   5. Wziêcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.


REGULAMIN KONKURSU – Do wygrania voucher na kurs prawa jazdy.
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") okreœla warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazw¹: "Voucher na kurs prawa jazdy kat.B "
2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540 z póŸ. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200 Częstochowa , Al.NMP 51
4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Osoba przystępująca do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej "Uczestnik") staje siê jego uczestnikiem i tym samym akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
6. Uczestnikiem Konkursu, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny pracowników Życia Częstochowy i Powiatu oraz współorganizatora konkursuOSKSAFETYCAR
8. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

Komisja
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powo³ła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej.

Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna:
- wpisać w komentarzu odpowiednie hasło podane przez organizatora.
- polubic Fan page organizatora i współorganizatora konkursu.
- mogą udostęnic konkurs na swojej tablicy Facebooka.
Serwis Facebook nie jest organizatorem konkursu ani takze nie jest z nim związany.


Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są :
- Voucher na kurs prawa jazdy kat.B
2. Wartość nagrody wynosi: 300 zł
3. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł.


Zasady przyznawania nagród

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy wezmą udział w konkursie Komisja Konkursowa wybierze Laureatów którzy spełniają wszystkie warunki regulaminu : wyniki zostaną podane w dniu 3.02.2017 na fanpage Życia Częstochowy i Powiatu.
 Nie ma znaczenia kolejnosć zgłoszeñ.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogłoszenie listy Laureatów nastąpi poprzez 
 –   podanie informacji na fanpage Życia Czêstochowy i Powiatu.

Wydanie Nagród

1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:
   -osobiœcie w redakcji Życia Czêstochowy i powiatu , 42-200 CzĘstochowa, Al.NMP 51
2.W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym terminie, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane bêdą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególnoœci w celu wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do zrealizowania konkursu.
5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.

Postêpowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora - Życie Czêstochowy i Powiatu , 42-200 Czêstochowa, ANMP 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa, na podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni, od daty rozstrzygnięcia Konkursu..
3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

Postanowienia Koñcowe

1. Regulamin Konkursu dostêpny jest w biurze Organizatora www.zycieczestochowy.pl
2. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane bêdą przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje siê przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
   4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
   5. Wziêcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

 REGULAMIN KONKURSU

*Postanowienia ogólne*

1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa
w konkursie organizowanym pod nazwą: „Płyta - Randka z przeznaczeniem"
dla trzech osób

2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201,
poz.1540 z póź. zm).
3. Organizatorem Konkursu jest Życie Częstochowy i Powiatu, 42-200
Częstochowa , ANMP

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a tym
samym wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję
konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej
wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem
powołania Komisji Konkursowej.

*Zasady uczestnictwa w Konkursie*

1. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Konkursu powinna Warunki
uczestnictwa w konkursie:

- można polubić profil Życia oraz sponsora konkursu

- można udostępnić konkurs

- wpisanie w komentarzu: Targi Szolne 10 luty Galeria Jurajska

*Nagrody*

1. Nagrodami w Konkursie są trzy płyty „Randka z przeznaczeniem „
robgitarnik
2. Wartość nagrody wynosi:100zł
3. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
aktualnymi przepisami prawa podatkowego. Jednostkowa wartość nagrody nie
przekracza 760 zł.

zgodnie z aneksem Nr 1
*Zasady przyznawania nagród*

1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy przyślą do dnia do 5 lutego 2017
rok e Komisja Konkursowa wybierze Laureatów którzy spełniają wszystkie
warunki regulaminu : można polubić profil Życia oraz sponsora konkursu

- można udostępnić konkurs

- wpisanie w komentarzu: Targi Szolne 10 luty Galeria Jurajska w dniu 6
lutego 2017roku.

Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
2. Laureatami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników
Organizatora i współorganizatora Konkursu. Ogloszenie listy Laureatów
nastąpi poprzez :

*

podanie informacji (lista Laureatów) na stronie www.zycieczestochowy.pl

*Wydanie Nagród*

1. Nagrody zostaną wydane Laureatom:

-osobiście w redakcji Życia Częstochowy i powiatu , 42-200 Częstochowa,
ANMP 51

2.

W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie odbierze Nagrody w ustalonym
-trzy dniowym terminie, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji
Organizatora.
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa podatkowego.

*Dane osobowe*

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach
niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu
wydania nagród Laureatom Konkursu.
2. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do
nich i ich poprawiania.
3. Odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagrody.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i
wyłącznie do zrealizowania konkursu.
5.Laureat nie może scedować nagrody na inne osoby.
*Postępowanie reklamacyjne*

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na
piśmie, na adres Organizatora - Życie Częstochowy i Powiatu , 42-200
Częstochowa, ANMP 51 z dopiskiem „Konkurs. Reklamacja” wraz z opisem
reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia,
nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika. O zachowaniu terminu do
wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje związane z Konkursem
facebook
pogoda